نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
3. اسفند 1396 - 15:27
هیچ چیز در دنیا برای بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای پرواز3704 وحوادث این چنین درکشورم به اندازه یک ثانیه نفس دوباره عزیزانشان رانمی توان باهیچ پول وثروتی حساب کرد.چه رسد به سکه هایی که ازدامن زاگرس به جیب لایتناهی وپرنشدنی برخی مسئولین ودستگاه های بی مدیریت ونالایق سرازیر می شه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،آخرین تصویری که دیدم پیدا شدن لاشه هواپیمای پرواز3704 تهران -یاسوج بود،دلم گرفت واوقاتم تلخ تلخ شد.صداهای زیادی توی سرم رژه می رفت درست بادیدن تکه های فلزی ولایه های برف، روزنه به روزنه پوستم سردشدوقلبم به درد آمد.

بی اختیاراشک می ریختم،سکوت خانه عذابم می داد.لباس گرم به تن کردم ومسیرخانه تابوستان شهدای گمنام را قدم زنان به راه افتادم .سیل اشک امانم رابریده بود.دلم می خواست خلوت غریبانه این 3شهید را بشکنم وهق هق کنان گریه کنم .

درادامه راه متوجه نشدم چطورراننده تاکسی صدایش رابلندترکردومجبورشدبوق های ممتدبزند.برگشتم پرسید:مرکزشهر؟؟بی اراده سوارشدم.توان راه رفتن نداشتم تمام آسفالت مسیرمقابل چشمانم همه برف شده بود.

دومسافرخانم ویک پیرمردکه جلوی تاکسی نشسته بودند باهم مبحثی راشروع کرده بودند.پیرمردگفت؛بدمیگم؟؟نه خداوکیلی دیه یک مردچندتومنه؟راننده گفت؛یه چیزی حول وحوش دویست تادویست وده میلیون تومان.پیرمردگفت؛اگه دیه زن هانصف دیه مردباشه می شه صدوپنج میلیون تومان.

خوب این بنده های خدا 9 تاشون زن بود و پنجاه وهفتاش هم مرد ،درهمین حین یکی از زن ها آروم پچ پچ کرد؛آماردقیقی داری!پیرمردگفت:خانوم من یه فرهنگی بازنشسته ام.خب پنجاه وهفت تادویست وده میلیون تومان،اونم به حساب بیمه شرکت هواپیمایی آسمان.نه تاهم صدوپنج میلیون تومان که میشه سرجمع 12میلیاردو915 میلیون تومان.

خدایا بزرگیت روشکر.دکتر ومهندس ونخبه واستاددانشگاه مملکت رو مثل جنس بالاپایین می کردن بی مروت ها.خانم بغل دستیم ادامه داد؛جوابشومیدادی!میگفتی حرمت تن خاک نرفتشونوحفظ کنن.

راننده گفت ؛آخه بحث حرف وزیر بودکه الان عرض کردیم،این آدم مغرور میگه منم بودم سوارمی شدم.نه!یکی نیست بپرسه توسوارمی شدی سهمت از این آهن قراضه به اصطلاح هواپیمامی شدچند میلیون؟؟؟اصلاحقوقت چندمیلیونه؟شش ماه نشده پول خون یه آدم درمیاد ازجیبت.

پیرمردگفت:خلاصه من بهشون گفتم تمام دیه می شه دوازده میلیاردو915 میلیون تومان.این وزیر گفته سی میلیاردتومان واسه فرودگاه یاسوج تعیین کرده که سی میلیارد رو تقسیم بر۶۶مسافرکنیم میشه تقریبا 454میلیون 545هزارو خورده ای که ارزش دیه هرمسافربااین رقم میشه این.

حالانرخ یک هواپیمای ای تی آر 26 میلیون دلاری ازاین مدل ،به نرخ روز هر دلار 4هزار و575 تومان میشه 118 میلیاردو950 میلیون تومان،خب سهم هرمسافرازپول این هواپیمامیشه نفری یک میلیاردو 802میلیون و272هزارو727 تومان.

راننده سوتی کشیدوگفت:به حساب شماپول وارزش یک آدم زنده کجا و دم ودستگاه یه مشت آهن وفولاد اونم قراضش واسه ماکجا؟؟

زن دوم که فقط گوش می دادگفت؛حالااین وسط هزینه وارزش اصلی جون هرآدم توی سهمش از این ارقام رواگرصرف خرید وتعمیرات وراه اندازی فرودگاه هاوهواپیماهاکنن ببین چه تغییری می شه.

پبرمردگفت:درد منم همینه خواهر.من میگم این آدم وسط این همه اختلاس ودزدی وبگیر وببند تمام موسسه های مالی وچه می دونم کس وکارای قبلی وفعلی،ازسفره نفت خودمون 30 میلیاردفقط می خوادهزینه فرودگاه کنه تازه میگه فرودگاه خوب کشور.

آقای راننده؛ لطفاهمینجاپیاده می شم.کرایه روحساب کردم،به سمت مقبره شهدای گمنام راه افتادم وبه عمق حرفاواعدادوارقام پیرمرددقت کردم یعنی وزیر راه وشهرسازی مملکت من می دونه آدم های شهرمن وهمزبان های زاگرس نشین واقعاحواسشون به حسابگری وحسابرسی حقشون هست وحرمت نگه می دارن وتحمل بیکاری وبیماری رو دارن اماتحمل بی عاری مسئولین روندارن؟

نمی دونم حساب کتاب پیرمرد و عدد وارقامش چقدر درست بوده چقدرغلط ،فقط می دونم چرخ مملکت من به چرخه نفت شهرمن می چرخه.من می گم اگر ارزش آدم های شهرم که صدالبته شرافتشون بیشتر ازجانشان ارزش داردبایداز ارزش بشکه های استخراجی روزانه نفت به نرخ روز تقسیم برجمعیتش بشه.

بعدمی فهمیم این آهن قراضه خوراک نان خشکه ای هانیست که ارزش پولیش ازپول خون مابیشتره .اگه به پوله ،پول خون ما ارزشش بانفتمون حساب میشه.وقتی ازتاکسی پیاده شدم بازهم بغض حلقومم روفشارداد.

نه.هیچ چیز در دنیا برای بازماندگان این حادثه وحوادث این چنین درکشورمن به اندازه  یک ثانیه نفس دوباره عزیزانشان رونمی توان باهیچ پول وثروتی حساب کرد.چه رسد به سکه هایی که ازدامن زاگرس به جیب لایتناهی وپرنشدنی برخی مسئولین ودستگاه های بی مدیریت ونالایق سرازیر می شه وشتردیدی ندیدی...

نرگس احمدپور

انتهای پیام

 

نظرات کاربران

تازه های سایت