تب‌های اولیه

توجه به اشتغال جوانان و رفع مشکلات معیشتی
75% (424 رای)
توجه به وضع پروژه های عمرانی ،درمانی وامکانات رفاهی
11% (63 رای)
توجه به دغدغه های فرهنگی و برقراری عدالت اجتماعی
8% (48 رای)
توسعه زیرساخت های ورزشی و حمایت از ورزشکاران
5% (31 رای)
تمام آرا: 566